પૂર્વ સરપંચ અને બોક્સાઈટના વેપારી તિનપત્તી જુગાર રમતા ખેતરમાંથી પકડાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.