ભાજપની કચેરીએ મુખ્ય પ્રધાન રૂપાણી સલામત નથી, તો ચોકીદારો શું કરે છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.