ભાજપ ચાર પગવાળો ભ્રષ્ટ ઊંદર છે, જે નર્મદા નહેર ખોદી નાંખે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.