મનુસ્મૃત્તિનું નહીં ભારતના બંધારણનું શાસન છે – એકવોડેકેટ જિલ્લા પોલીસ વડાને કહી દીધું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.