મોદી મોજું ન હોવા છતાં 2014 કરતાં 2019માં વધુ મતદાન, શું હશે પરિણામ ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.