રાઈડમાં પછડાયેલા અપંગ દર્દીઓ કઈ રીતે જીવશે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.