રાણા બોરડી ગામમાં ૧૫ વર્ષથી ચૂંટણી ન થઈ અને પાણી મફત અપાય છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.