રોપેક્ષ ફેરી સર્વિસની ટેકનીકલ ક્ષતિ દૂર, ફરી પ્રારંભ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.