લુપ્ત થઈ રહેલી ડાંગી કુંકણા બોલીને ભાષા તરીકે કેમ જાહેર કરાતી નથી  ? 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.