વિજયનગર તાલુકાના આંતરસુંબા પાલપટ્ટામાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.