વિદેશ 150 વન ઔષધીનો ઉપયોગ, તેમાંથી ભારતની માત્ર 15 કેમ ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.