વિદ્યાર્થીઓએ ફી ન ભરતાં 10 શાળાઓએ પરિણામ અટકાવ્યા, 70 શાળામાં પ્રશ્ન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.