વિધાનસભાના અધ્યક્ષ ત્રિવેદી પક્ષપાતી છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.