વીજ પ્રધાન દલાલ પર હવે ભરોષો નઈ કે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.