વીમા કંપનીઓની 12,000ની લુંટ ખેડૂતોની કરી, પોલીસનો દૂર ઉપયોગ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.