સરકારના કારણે લોકોએ નળ સરોવર જવાનું બંધ કર્યું, કુદરત પણ રૂઠી ને તળાવ સુકાયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.