સરદાર ક્યારેય વડાપ્રધાન બનવા માંગતા ન હતા અને ગાંધીજીએ કોંગ્રેસને વિખેરી નાંખવા ક્યારેય કહ્યું ન હતું: હરી દેસાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.