સેક્સ ટેપમાં રૂપાણીના પ્રધાન વાસણ આહીરનું રાજીનામું ન લેવાયું, હવે જાહેરમાં ખુલ્લીને દેખાવા લાગ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.