સોમનાથ મંદિર સ્વચ્છ પણ આસપાસ ઉકરડો, લહેરીને પત્રકારએ લખ્યો ગંભીર પત્ર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.