3૧ જિલ્લામાં ૪.૭૨ કરોડ ચોમી જમીનના દબાણો વર્ષો દૂર ન થયા 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.