8 ફૂટનો રોટલો ખાવો છે? મોરબીમાં રોટલાનો વિશ્વ વિક્રમ 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.