3000ની ક્ષમતા સામે માત્ર 300 કોરોના ટેસ્ટ રૂપાણી સરકાર કેમ કરી રહી છે ? શું છુપાવે છે ?

3000 tests should be done but only 300-400 is happening. Why is the BJP government of Gujarat doing this? Chief Minister Vijay Rupani wants to hide Corona?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.