5 હજાર મજૂરો દાહોદ પહોંચ્યા, બીજા પહોંચશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.