ડાંગરમાં 20 ટકા ખાતર બચાવતી મિથાયલોટ્રોફીક બેક્ટેરીયલ કન્સોર્શિયમ ટ્રીટમેન્ટની શોધ

Discovery of methylotrophic bacterial consortium saving 20% fertilizer in paddy

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.