ઉર્જા પ્રધાન દલાલના પોકળ દાવા ખૂલ્લા પડ્યા, 83 હજાર ખેડૂતોને વીજ જોડાણ અપાતું નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.