વડોદરામાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ર્ચાજિંગ માટેનું પ્રથમ ર્ચાજિંગ સેન્ટર સ્થાપ્યું

Establishment of first recharge center for electric vehicle recharging in Vadodara

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.