વાયગ્રાની વધુ માત્રા રતાંધળા બનાવે છે, સેક્સ વધારતાં અનેક આફત આવે છે

Excessive amounts of Viagra make the vagina, increasing sex, many disasters

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.