1 એપ્રિલથી 10 બેંકોને ચાર બેંકોમાં વિલિન કરી દેવાશે

From April 1, 10 banks will be merged into four banks

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.