ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ કયા કારણોસર ત્રણ-ત્રણ દાયકાથી સત્તાની બહાર છે?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.