ગુજરાતના 66 લાખ લોકો માથા દીઠ રૂ.75 હજાર આવક વેરો ભારત સરકારને ચૂકવે છે

Gujarat's 66 lakh people pay Rs.75,000 per head income tax to the Government of India

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.