દાહોદ જિલ્લામાં નિરક્ષર મહિલાઓ પાટી પેન લઈને ભણી રહી છે

In Dahod district, illiterate women are studying with a slat pen

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.