રાજકોટ ઝૂમાં દીપડો ઘુસી આવ્યો, હરણનો શિકાર કર્યો

In Rajkot Zoo, a lighthouse entered, hunted deer

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.