બે વર્ષમાં ભારતમાં 90 કરોડ અને ગુજરાતમાં 6 કરોડ લોકો નેટ વાપરતાં હશે

In two years, 90 million people in India and 6 crore in Gujarat will be using the net

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.