જામનગરના ખેડૂતો મગફળીની સૌથી વધું ઉત્પાદતા મેળવે છે

Jamnagar farmers get the highest production of groundnut

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.