કચ્છના રણ, નળ સરોવર, થોળ સરોવરમાં 12.57 લાખ પક્ષીઓ, જંગી વધારો

Kutch desert, tap lake, 12.57 lakh birds in Thala lake, huge increase

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.