પાંચ દિવસમાં દરરોજ 1338 કોરોનના નમૂનાનું પરીક્ષણ થાય છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.