1.33 કરોડ ઘનમીટર માટીથી લાખો હેક્ટર જમીન કઈ રીતે નવસાધ્ય થઈ ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.