ગોંડલમાં લાઈવ પેઈન્ટીંગ કરી ઓક્સફોર્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ દ્વારા વિશ્વ વિક્રમ

Live Painting in Gondal by Oxford International School WORLD RECORD

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.