મોદીનું ટ્રમ્પે નાક કાપી લીધું, અમદાવાદમાં 1 કરોડ માણસથી સ્વાગત કામ ન આવ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.