ચોમાસા પહેલાના વરસાદથી ખેડૂતોને તૈયાર રહેવા કૃષિ નિયામક દ્વારા ચેતવણી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.