શંખ વગાડવાથી બેક્ટેરિયાનો નાશ થાય છે – જૂનાગઢ કૃષિ વિશ્વ વિદ્યાલય

Playing conch destroys bacteria - Junagadh Agricultural University

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.