કાશ્મિરી ગુલાબનનું ઉત્પાદન 10 વર્ષમાં ઉત્પાદન 62 ટકા વધ્યું

Production of Kashmiri rose rise by 62% in 10 years

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.