ગુજરાતમાં 50 હજાર ઘરના છાપરા પર સૂર્ય ઊર્જા, દેશમાં સૌથી વધું

Solar energy on the roof of 50 thousand houses in Gujarat, the largest in the country

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.