ઘોડે ચડી કન્યાએ વરરાજાને લેવા ગઈ, પુસ્તક તૂલા કરી

The bridegroom went to take the bridegroom, weighed the book

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.