છોટુ વસાવાનો મત મેળવવા કોંગ્રેસ સફળ નહીં થઈ શકે

The Congress could not succeed in getting the Chutu settlement

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.