માર્ગ બનાવવા જેટલું ખર્ચ ફૂટપાથનું, એક કિલોમીટરનું ખર્ચ રૂ.52 લાખ

The cost of making the road is about footpath, one kilometer costs Rs. 52 lakh

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.