વારંવાર ઉકળતા કાળા તેલમાં ભ્રષ્ટાચારનો હાથ બોળતાં ખોરાક અધિકારી

The food officer, who repeatedly calls for corruption in boiling black oil

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.