ભગવા અંગ્રોજો સામે મીઠાનો સત્યાગ્રહ કરવો પડે એવો ઊંચો મીઠા વેરો

The high salt tax that has to be taken against the saffron organs

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.