કૃષિમાં સંકર જાતો આવતાં પોષ્ઠિક બિયારણો લુપ્ત થઈ ગયા

The hybrid varieties of agricultural varieties became extinct in agriculture

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.