કચ્છમાં મોટો સૂર્ય ઊર્જા પ્લાન્ટ નાંખવાનું શરૂં થયું

The launch of a major solar power plant in Kutch has begun

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.